Pogoji

Splošni pogoji poslovanja PREIS Pernitz

Status: July 2017

1. Potrdilo naročila

Naše naročilo mora biti potrjeno v 3 delovnih dneh, v njem pa morajo biti navedene cene in rok dobave; če dobavitelj nima pripomb, se to šteje za popolno sprejetje naročila pod pogoji, ki so določeni. S sprejemom in izvršitvijo naročila, dobavitelj v celoti soglaša z našimi nabavnimi pogoji. Vsi pogoji, vključeni v ponudbo ali potrditev naročila, ki odstopajo od naših nabavnih pogojev, zlasti tisti, ki so vsebovani v splošnih pogojih dobavitelja, se brez našega pisnega dovoljenja štejejo za neveljavne. Vsaka ustna pogodba zahteva veljavno pisno potrditev, da dejansko postane veljavna. Ti pogoji nabave veljajo tudi za vsa prihodnja naročila, tudi če so ta naročila sprejeta brez uporabe tega obrazca. Naši nabavni pogoji veljajo tudi, če se dogovorimo za dostavo brez rezervacije, pri tem pa poznamo prodajalčeve pogoje, ki so v nasprotju z našimi pogoji ali ki odstopajo ali dopolnjujejo naše pogoje.

2. Rok dostave

Določen datum dostave je dan, ko mora blago prispeti na predviden naslov v skladu z našim naročilom (prevzem na fiksno določen datum). V primeru, da je bilo predhodno naročilo oddano preko faksa ali e-pošte, ki že določa naročilo, velja datum, naveden v njem. Dobaviteljeva dolžnost je, da nas, takoj ko ugotovi, da dobave delno ali v celoti ni mogoče opraviti, o tem obvesti in navede razloge. V primeru zamud (tudi delnih), si pridržujemo pravico, da odstopimo od pogodbe ali vztrajamo pri izpolnitvi naročila (celotnega ali le neopravljenega dela), ne da bi pri tem določili obdobje odloga. Nadaljnje si pridržujemo, da zaračunamo pogodbeno kazen v višini 1% (vendar ne več kot 10%) pogodbene vrednosti celotnega naročila za vsak teden zamude, ki ni predmet kakršnikoli sodnih olajšav, in ne glede na to, ali je zamuda krivda dobavitelja in ali je prišlo pri tem do kakršnekoli škode. Ta kazen predstavlja le najnižjo odškodnino, zato si pridržujemo pravico zahtevati odškodnino v primeru večje škode, ki bi presegla kazen. Če naročilo zaradi višje sile ali zaradi naših posebnih kasnejših navodil ni dobavljeno v roku, moramo biti o tem takoj obveščeni. V nasprotnem primeru dobavitelj ni upravičen do podaljšanja dobavnega roka. V primeru upravičljivega razloga za podaljšanje roka, mora biti nov datum določen pisno, vseeno pa primarno določeni pogoji ob tem še vedno veljajo. Višja sila v tem primeru pomeni neizogibne okoliščine, ki dobavitelju onemogočajo izpolnjevanje njegovih pogodbenih dolžnosti, a ob sklenitvi pogodbe ne morejo biti predvidene. Višja sila se nanaša na vse vrste vojn in naravnih katastrof. Še posebej se za višjo silo ne štejejo dogodki, kot so stavke, napake v proizvodnji, okvare neobdelanih delov, pomanjkanje zalog, zamude podizvajalcev itd.

3. Pošiljanje in dostava

Če ni drugače pisno dogovorjeno, morajo biti pošiljke in dostave krite s transportnim zavarovanjem, vse carine in drugi morebitni stroški morajo biti poravnani, vključno s pakiranjem, stroške in tveganje prevzame dobavitelj, ki pošiljko dostavi na naslov, določen iz naše strani. Primerna in profesionalna embalaža oz. pakiranje pošiljke spada v obseg dobave in je tako dolžnost dobavitelja, ki prevzame odgovornost za kakršno koli škodo, ki je posledica kršitve navedenih pogojev. Dobavitelj nam je dolžan nemudoma predložiti popolno odpremno listino v dveh izvodih za vsako pošiljko (ki se mora navezovati na naše naročilo), in navesti našo številko naročila. Prav tako mora vsaka pošiljka vsebovati dobavnico, ki vsebuje natančne podatke o vsebini pošiljke. Pri dostavi neprijavljenega blaga se morajo blagu priložiti ustrezni carinski dokumenti, po potrebi pa tudi potrdila o poreklu in gibanju blaga. Pravico imamo zahtevati posebne transportne in dostavne predpise za dobave iz tujine. Takšne predpise lahko z našo odobritvijo zahteva tudi dobavitelj. Če dostavni naslov ni naslov družbe Preis d.o.o. ampak je povezan z drugim prejemnikom, mora biti dostava opravljena v nevtralni embalaži oz. v nevtralnem pakiranju in z dobavnico v našem imenu. Polni dobavni naslov mora biti naveden na vseh dobavnih dokumentih. Ne sprejemamo pošiljk, ki zahtevajo plačilo z gotovino po povzetju. Če dobavni oz. dostavni pogoji oz. določbe niso določeni, se v našem imenu izbere najcenejši način dobave. Za izredni, večji tovor, mora dobavitelj pravi čas pred odpremo od pristojnih oblasti pridobiti potrebna dovoljenja (kot npr. dovoljenje za izredni prevoz). Vsaki stroški ali poškodbe, ki so rezultat neupoštevanja naših dostavnih navodil so odgovornost, ki jo nosi dobavitelj.

4. Sprejem in garancija

Potrdilo o prejemu dobavnice – kot tudi plačilo – ni potrdilo o pravilni izvedbi dostave. Blago je sprejeto samo ob upoštevanju teh pridržkov. Šteje se, da je blago sprejeto s pravnim učinkom šele po opravljenem naključnem pregledu na kraju uporabe. Blago pregledujemo glede očitnih napak, manjkajočih količin in transportne škode v okviru naključnih pregledov, ki jih lahko opravimo v 90 dneh od prevzema. Od nas se ne zahteva, da opravimo kakršen koli drug pregled blaga. Če dostava ni v skladu z našimi dogovori, pogoji ali varnostnimi predpisi, si pridržujemo pravico takojšnjega odstopa od naročila in pridobitev nadomestitve naročila na stroške dobavitelja. Če ni drugače pisno določeno, dobavitelj – v obdobju enega leta od prevzema in poleg zakonske garancijske obveznosti – prevzame polno garancijo za pravilno izdelavo v skladu z naročilom, trenutnim stanjem in predvidenim namenom, za kakovost proizvodnje, zagotovljene lastnosti, delovanje ter uporabo materialov brez napak, poleg tega pa zagotavlja, da je dobava popolna, v celoti funkcionalna in skladna z vsemi predpisanimi standardi in veljavnimi zakoni na način, da dobavitelj bodisi takoj nadomesti vse dele, ki v omenjenem obdobju postanejo neuporabni ali poškodovani in sicer na namembnem mestu ali mestu namestitve (vključno s pregledom, prevozom in stroški demontaže in montaže, tudi če je napako mogoče odpraviti), ali popraviti ali nam povrniti škodo, ki smo jo povzročili zaradi neuporabnosti ali pomanjkljivosti dobavnih pošiljk in odobriti popust, sicer lahko odstopimo od pogodbe po lastni presoji. To velja tudi mutatis mutandi v primeru garancijskega zahtevka. V nujnih primerih ali če dobavitelj ne izpolni svojih dolžnosti glede zgoraj omenjene garancije, se lahko po lastni presoji odločimo za odpravo napake, odpravo napake s strani tretje osebe ali pa priskrbimo zamenjavo na stroške dobavitelja. V primeru zamenjave ali popravka se polno garancijsko obdobje začne ob novem naročilu. Za prikrite napake (tj. pomanjkljivosti, ki so že obstajale ob prevzemu, pa bi lahko bile odkrite le z nerazumnimi prizadevanji), se zakonska zahteva o sporočanju pomanjkljivosti in pogodbeno garancijsko obdobje začneta šele, ko dejansko ugotovimo napako. Če smo pred takšnim priznanjem nastali kakršni koli stroški obdelave, ki so bili zamudni zaradi napake, nam dobavitelj povrne takšne stroške v celoti. S sprejemom naročila dobavitelj izrecno zaveže, da za pošiljke ne veljajo nobene pravice, zlasti lastninske pravice tretjih oseb (npr. patentni in uporabni modeli, pravice do blagovne znamke, avtorske pravice, poslovne ali poslovne skrivnosti). Če pa se kljub temu uveljavljajo kakršne koli pravice tretjih oseb, nam dobavitelj takšne zahtevke povrne, nas razglasi za nekrive  in nam v celoti povrne kakršnokoli škodo, nastalo v zvezi s tem.

5. Odgovornost dobavitelja

Dobavitelj nas obvesti, če so kakršna koli navodila, specifikacije, vzorci ali vzorci, ki smo jih posredovali mi ali tretja oseba, napačni ali neprimerni, pod pogojem, da se dobavitelj zaveda takšnih okoliščin ali takoj, ko se zave obstoja teh okoliščine. Če dobavitelj ne izpolni te obveznosti obveščanja, bo odgovoren za kakršne koli nepravilnosti, ki izhajajo iz takšne opustitve, zlasti za kakršne koli zahtevke, ki jih lahko naši kupci uveljavljajo proti nam. V nobenem primeru ne bomo priznavali nobenega izzvzetja dobaviteljeve odgovornosti za malomarnost, posledično škodo ali materialno škodo, povezano z odgovornostjo za izdelek. V obdobju 12 let od dobave nam mora dobavitelj na našo zahtevo povrniti škodo in nas razglasiti kot nekrive oz. neodgovorne pred kakršnimi koli zahtevki odgovornosti za izdelke tretjih oseb, hkrati pa nam mora pravočasno predložiti vse ustrezne dokumente za obrambo pred zahtevki odgovornosti za izdelke drugih proizvajalcev.

Oblikovalec (načrtovalec, arhitekt, konstrukcijski inženir itd.) se zaveže, da nam bo povrnil vsako škodo, nastalo v primeru, da kateri koli zahtevek o odgovornosti se uveljavljajo proti nam zaradi napak v dizajnu. Izrecno opozarjamo, da dobavnice predelujemo in / ali jih namestimo. Dobavitelj je torej tudi v celoti odgovoren za kakršne koli zahtevke, ki jih kupci uveljavljajo do nas, in za kakršno koli drugo škodo, ki jo povzročimo (vključno s posledično škodo zaradi napak), ker dobava ne bi ustrezala trenutnemu stanju tehnike, zasnova ne bi ustrezala predvideni uporabi, dobava ne bi imela zagotovljene kakovosti, ne bi delovala ali delovala pravilno ali bila izdelana z uporabo okvarjenega materiala ali ker ne bi bili upoštevani vsi standardi in zakonske določbe ali ker bi na dostavo vplivala druga napaka.

6. Zagotavljanje kakovosti

Dobaviteljev sistem zagotavljanja kakovosti mora biti sposoben izpolnjevati standarde kakovosti, ki veljajo za določen dogovor/posel. Na naša zahtevo mora dobavitelj svoj sistem zagotavljanja kakovosti revidirati. Popolna in celotna zahtevana dokumentacija zagotavljanja kakovosti (certifikati o delu, potrdila o sprejemnem preizkusu)  je bistven in obvezen del dostave. V primeru zamude pri posredovanju teh dokumentov sledijo enake posledice kot pri zamudni dostavi blaga (kazni).

7. Varnostne zahteve

Razen če niso dogovorjene še strožje določbe velja za vse objekte, stroje in opremo predpisana zaščita v skladu z trenutno veljavnim Allgemeine Maschinen- und Gerätesicherheitsverordnung (AMGSV) [Splošni varnostni predpisi za stroje in opremo] ter Besondere Maschinen- und Gerätesicherheitsverordnung (BMGSV) [Posebni varnostni predpisi za stroje in opremo]. Pri proizvodnji električnih sistemov in dobavi elektro-tehničnih proizvodov, se mora dobavitelj zavezati, da bo upošteval specifikacije v zvezi z merami, kvaliteto in izvedbo, ki jih zagotavljamo, kot tudi z vsemi elektro-tehničnimi varnostnimi zahtevami t.j. z Elektrotechnikgesetz [Zakon o elektrotehmiki] št. 106/1993 in vsemi predpisi, ki temeljijo na njem in so trenutno veljavni ter z vsemi drugimi nacionalnimi in mednarodnimi standardi, ki so priznani s strani tehnoloških pravil.

8. Nevarno blago

Če ni dogovorjenih strožjih določb, bo dobavitelj – v primeru naročil  z nevarnim blagom – navedel najpozneje v potrditvi naročila, da je blago nevarno, in v skladu z veljavnimi določbami glede prevoza nevarnega blaga, kot so Accord européen sur le transport des marchandises dangéreuses par route (ADR) [Evropska konvencija o mednarodnem cestnem prevozu nevarnih snovi] / Gefahrengutbeförderungsgesetz-Straße (GGSt) [Zakon o cestnem prevozu nevarnih snovi] (cestni promet), Regelung für Gefahrenguttransport (RID) [Uredba o prevozu nevarnega blaga] (železnica), Uredba o nevarnem blagu Mednarodnega združenja za zračni promet (IATA-DGR) (zračni promet) in Mednarodni pomorski zakonik o nevarnem blagu (IMDG) (pomorski promet).

9. Pridržek lastninske pravice in klavzula o neizpolnitvi obveznosti

Vse opravljene dobave morajo biti brez kakršnihkoli pridržkov lastninske pravice. Takšni pridržki so neučinkoviti tudi brez našega izrecnega nasprotovanja. Zahtevki, ki izhajajo iz naslova dostave, so upravičeni do dodelitve samo z izrecno predhodno pisno odobritvijo, saj takšna dodelitev sicer ne bi bila učinkovita.

10. Dobava materiala

Material, ki ga dobavimo, ostane v naši lasti, mora biti označen kot takšen in shranjen ločeno. V primeru obdelave takšnih materialov se šteje, da nam je nova in predelana lastnina dodeljena – tudi v polizdelku. Dobavitelj osebno ustrezno ugotovi, da navodila in materiali, naj gre za materiale ali (predhodna) dela tretjih oseb, ki jih je zagotovila tretja oseba, ustrezajo trenutnemu stanju in popolnoma ustrezajo našim standardom in pogojem kakovosti. Nikakor nismo dolžni preverjati, ali so navedena navodila in materiali ustrezni in brez napak, saj je to izključno obveznost dobavitelja. Dobavitelj mora zagotoviti, da predložena navodila in materiali izpolnjujejo vse zahteve, zlasti vse kvalifikacije, ki jih zagotavljamo, in nas odškoduje ter nas označi za nekrive pred vsemi zahtevki, ki nastanejo v zvezi s priloženimi materiali.

11. Odgovornost in oskrba z materiali

Odškodninski zahtevki proti nam so izključeni, pod pogojem, da smo škodo zaradi rahle malomarnosti povzročili mi, naši zakoniti zastopniki ali zastopniki. Če tretja oseba predloži navodila ali materiale ali navede, s katerimi materiali naj bi dobavitelj sodeloval, so kakršnikoli zahtevki, ne glede na to, ali gre za garancijske zahtevke ali odškodninske zahtevke, ki izhajajo iz ali v povezavi s priloženimi materiali, navodili ali predhodnimi deli, izključeni.

12. Risbe

Risbe, skice, vzorci, vzorci, pripomočki in drugi dokumenti, poslani z namenom izvršitve naročila, ostajajo naša last, štejejo za poslovne skrivnosti in se ne smejo razkriti nobeni tretji osebi. Navedeni dokumenti morajo biti označeni kot lastništvo družbe Preis GmbH ko se jih shrani.

13. Računi

Po opravljeni dostavi je treba račun v treh izvodih predložiti na naš naslov A-2763 Pernitz, Josef Nitsch-Strasse 5. Za vsako pošiljko in za vsako naročilnico se pripravi ločen račun, pri čemer se navede polna številka naročila. Obdelava več naročil v enem računu ni dovoljena. Računi za delo in montažo morajo vsebovati številko in datum ustreznih dnevnih tarif oz. cen, ki so bile predhodno potrjene z naše strani. Računi, ki niso v skladu s temi določbami, se ne štejejo za izdane.

14. Plačilni pogoji

Če ni izrecno dogovorjeno drugače, cene vključujejo embalažo in brezplačno dostavo na naslov prejemnika ter nadalje vključujejo vse pomožne stroške kot tudi vse carine in se štejejo za fiksne cene. Če ni drugače dogovorjeno, se plačilo izvrši 30 dni od prejema računa in prevzema blaga, z gotovinskim popustom 3% ali v 90 dneh. Plačilo se lahko odloži, dokler ne odpravimo morebitnih priglašenih napak, medtem ko naša pravica do gotovinskega popusta ostane v veljavi. V času garancijske dobe lahko zadržimo do 10% vrednosti naročila. Dobavitelj mora za poravnavo računov, ki predstavljajo plačilo, sprejeti 90-dnevne akceptne račune.

15. Izvedba, pristojno sodišče, zakonodaja

Kraj izvedbe dobav je destinacija, ki je navedena z naše strani. Pristojno sodišče za vse spore v zvezi s sporazumom ali njegovo razpustitvijo je Wiener Neustadt, Avstrija. Vsa druga pristojna sodišča, zlasti v skladu s 87. členom Jurisdiktionsnorm (JN) [Zakon o pristojnosti] in 88. odstavkom JN, so izključeni. Sporazum ureja izključno avstrijska zakonodaja pod izključitvijo vseh kolizijskih pravil, ki se sklicujejo na druge zakone, razen avstrijskega. Uporaba Konvencije Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga je izključena.

16. Splošne določbe

  1. Splošne določbe

Dobavitelj je odgovoren za skladnost s podizvajalci z našimi pogoji nakupa. Dobavitelj se zavezuje, da bo izvedel naročila v skladu s svojimi znanji in zmožnostmi in z razumno skrbnostjo tudi po dogovorjenih pogojih ter prevzel odgovornost za takšno skladnost. Če je ena ali več teh določb neučinkovitih, veljavnost preostalih določb ostane nespremenjena. Ustrezno neveljavno določbo nadomestimo s pogodbeno ali zakonsko določbo, ki najbolj ustreza našim nameram.